Schimbarea numelui pe cale administrativă

Fie că vorbim de numele de familie, fie de prenume, cetățenii români pot obține schimbarea lor pentru motive temeinice, printr-o cerere motivată adresată Serviciului Public de Evidență a Persoanelor de pe raza ultimului domiciliu înscris în actul de identitate.

Schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea se poate solicita  în următoarele cazuri:

a) când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;

b) când persoana în cauza a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care dorește sa îl obțină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum și asupra faptului ca este cunoscută în societate sub acest nume;

c) când, din neatentia ofițerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoasterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate mențiuni gresite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;

d) când persoana în cauza are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regula reunite, și dorește schimbarea acestuia;

e) când persoana în cauza poarta un nume de familie de proveniență străină și solicita sa poarte un nume românesc;

f) când persoana și-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, și dorește sa revină la numele dobândit la naștere;

g) când părinții și-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicita sa poarte un nume de familie comun cu al părinților lor;

h) când persoana în cauza solicita sa poarte un nume de familie comun cu al celorlalți membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopției, a menținerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiației ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă;

i) când sotii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei sa poarte numele de familie reunite și ambii solicita schimbarea acestuia pe cale administrativă, optand pentru numele de familie dobândit la naștere de către unul dintre ei ori sa revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;

j) când persoana în cauza face dovada ca a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării nașterii, însă, întrucât nu a sesizat instanța pentru încuviințarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieții, nu exista alta posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;

k) când prenumele purtat este specific sexului opus;

l) când persoanei i s-a încuviințat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă și solicita sa poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medicolegal din care să rezulte sexul acesteia;

m) alte asemenea cazuri temeinic justificate.”

 

În același timp sunt considerate justificate și cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

a) când persoana în cauza a adoptat minori și dorește ca aceștia sa poarte un alt prenume;

b) când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți, iar soțul supraviețuitor solicita sa revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naștere;

c) când în urma divorțului un fost soț revine la numele de familie purtat anterior și care provine dintr-o alta căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorț, și dorește sa poarte numele dobândit la naștere;

d) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți celălalt soț se recasatoreste și, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta dorește sa poarte numele de familie dobândit la naștere;

e) când fostul soț dorește sa poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredințați spre creștere și educare, cu consimțământul fostului soț, dat în forma autentică;

f) când părinții au divorțat, iar copiii încredințați spre creștere și educare unuia dintre părinți, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicita sa poarte numele de familie al acestuia;

g) când s-a desfăcut adoptia unei persoane căsătorite care are copii minori și în urma desfacerii adopției persoana în cauza revine la numele de familie avut înainte de adopție;

h) când unul dintre soți, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soț, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopție, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopției.”

Bine de știut:

  1. Cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă privind persoanele fără cetățenie domiciliate în România se soluționează în aceleași condiții ca și cele ale cetățenilor români.
  2. Persoana care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă depune o cerere la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, denumit în continuare serviciu public, aflat în subordinea consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, în a cărui rază teritorială își are domiciliul. Cererea se depune personal sau prin împuternicire cu procură specială sau împuternicire avocațială.
  3. Cererea de schimbare a numelui (https://www.evpcv.ro/file/cerere_schimbare_nume) trebuie să fie motivată și să fie însoțită de următoarele acte:

copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui;

un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia sa nu fi trecut mai mult de un an – https://www.monitoruloficial.ro/article–Schimb%C4%83ri_de_nume–146.html;

 consimțământul, dat în forma autentică, al celuilalt soț, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;

 copie de pe decizia de aprobare a autorității tutelare, în cazurile prevăzute de art. 7;

cazierul judiciar și cazierul fiscal ale solicitantului

 orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale.

 

Avocat Cristina Marinac

26.07.2021